Riskienhallinta

Riskienhallinta

Hallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukainen riskienhallinta on osa Silmäasema-konsernin valvontajärjestelmää. Riskienhallinta on järjestelmällinen tapa suojata yhtiön liiketoimintaan tarvittavaa omaisuutta ja tuloja menetyksiltä niin, että yhtiö saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Riskienhallintaan sisältyy myös tietoinen riskinotto eli erilaisten mahdollisuuksien hyödyntäminen riski-tuotto-arvioiden perusteella.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnetaan ja että niitä arvioidaan ja seurataan. Riskienhallinnan tavoitteena on muun muassa varmistaa, että ne riskit, jotka saattavat vaikuttaa strategian toteutumiseen, on tunnistettu, arvioitu ja analysoitu sekä varmistaa omalta osaltaan liiketoiminnan laatu, turvallisuus ja jatkuvuus.

Silmäasema-konsernin riskienhallinta on osa konsernin liiketoiminnan johtamista. Konsernin johtoryhmä arvioi riskejä vähintään vuosittain, tarkentaa tarvittaessa riskiraportointia ja raportoi yhtiön hallituksen tarkastusvaliokunnalle keskeisistä riskeistä. Hallituksen tarkastusvaliokunta tarkastaa riskienhallinnan ajankohtaisuuden vuosittain.

Silmäasema kuvaa liiketoimintaan liittyvät merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät osavuosikatsauksissaan ja toimintakertomuksessaan. Taloudelliseen riskienhallintaan liittyvät tiedot löytyvät konsernitilinpäätöksen liitetiedoista. Rahoitusriskeistä ja rahoitusriskien hallinnasta on annettu selvitys tilinpäätöksessä.

Hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallintaa mm. rahoitus-, vero-, ja IT-turvallisuuteen liittyvien riskien osalta.