Hallitus

Silmäaseman hallitus

Kokoonpano

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksessa voi olla korkeintaan kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenet voidaan valita tai erottaa ainoastaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa tekemällä päätöksellä. Hallituksen jäsenten toimikausien lukumäärää ei ole rajoitettu, eikä hallituksen jäsenillä ole erikseen määriteltyä eläkeikää. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Vuoden 2019 ylimääräisessä yhtiökokouksessa 26.11.2019 päätettiin, että yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:  Martti Kiuru,Torsti Sihvola, Harri Halonen, Antti Kummu, Teppo Lindén, Juho Lipsanen ja Ulla Näpänkangas. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Antti Kummun ja varapuheenjohtajaksi Teppo Lindénin.

Hallituksen jäsenet 

Antti Kummu, s. 1976
kauppatieteiden maisteri
Hallituksen puheenjohtaja 26.11.2019 alkaen
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 3.12.2019 alkaen
Tarkastusvaliokunnan jäsen 3.12.2019 alkaen
Riippumaton yhtiöstä

Partner, Capman Growth Equity
Aste Helsinki Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Finnish Mineral Group Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja 
RealMachinery Oy:n ja Coronaria Oy:n hallituksen jäsen

------------------------------------------------------------------------------

Teppo Lindén, s. 1965
Lääketieteen tohtori, kirurgian erikoislääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Hallituksen varapuheenjohtaja 26.11.2019 alkaen
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 3.12.2019 alkaen
Palkitsemisvaliokunnan jäsen 3.12.2019 alkaen

Coronaria Oy:n ja Cor Group Oy:n toimitusjohtaja 
Touhula Varhaiskasvatus Oy:n hallituksen jäsen 

------------------------------------------------------------------------------

Harri Halonen, s. 1968
ylioppilas, optikko
Hallituksen jäsen 26.11.2019 alkaen
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

------------------------------------------------------------------------------

Martti Kiuru, s. 1970
Lääketieteen tohtori, diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallitusammattilainen

------------------------------------------------------------------------------

Juho Lipsanen, s. 1961
kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen 26.11.2019 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Venture partner, Alder Fund 
Aico Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Onvest Oy:n, Hollming Ltd:n,Gasmet Technologies, Aidon Oy:n, Isku Oy:n ja Arc Technology Oy:n hallituksen jäsen

------------------------------------------------------------------------------

Ulla Näpänkangas, s. 1970
Lääketieteen tohtori, silmätautien erikoislääkäri
Hallituksen jäsen 26.11.2019 alkaen
Palkitsemisvaliokunnan jäsen 3.12.2019 alkaen

Coronaria Silmäklinikka Oy:n toimitusjohtaja 
Cor Group Oy:n hallituksen jäsen

------------------------------------------------------------------------------

Torsti Sihvola, s. 1973
Lääketieteen lisensiaatti, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgian erityispätevyys
Hallituksen jäsen vuodesta 2014

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Hallituksen vastuut ja tehtävät

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus. Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen kirjallisen työjärjestyksen mukaan.

Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

 • Ohjaa ja valvoo yhtiön toimitusjohtajaa;
 • Käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen;
 • Kutsuu koolle yhtiökokouksen ja valmistelee käsiteltävät asiat kuten tekee ehdotuksen osingon jaosta;
 • Hyväksyy yhtiön strategian, strategiset painopisteet ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet;
 • Vahvistaa hallituksen työjärjestyksen vuosittain;
 • Vahvistaa tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen;
 • Hyväksyy pitkän aikavälin tavoitteita tukevan strategisiin painopisteisiin perustuvan vuosisuunnitelman ja sitä toteuttavan investointi-, rahoitus- ja tulosbudjetin sekä seuraa näiden toteutumista pitkällä tähtäimellä ja vuositasolla;
 • Vahvistaa osinkopolitiikan;
 • Käsittelee ja hyväksyy yrityskaupat ja -järjestelyt sekä muut erityisen merkittävät päätökset;
 • Valitsee ja vapauttaa toimitusjohtajan ja päättää toimisuhteen ehdoista;
 • Vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtajan suorat alaiset;
 • Hyväksyy toimitusjohtajan ja muun johdon kannustinjärjestelmät sekä johtoryhmän palkitsemisen periaatteet;
 • Hyväksyy hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen, kun se on käsitelty tarkastusvaliokunnassa;
 • Hyväksyy muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin, kun se on käsitelty tarkastusvaliokunnassa;
 • Hyväksyy palkka- ja palkitsemisselvityksen;
 • Vahvistaa sisäpiiriohjeen sekä lähipiiriliiketoimia koskevat käytännöt ja valvoo niiden noudattamista;
 • Päättää tiedonantopolitiikasta ja valvoo sen noudattamista.

Kokoukset ja päätöksenteko

Hallitus pitää tarvittavan määrän kokouksia, normaalisti 6−8 kertaa vuodessa. Hallituksen kokousten ajankohdat vahvistetaan ennakkoon koko toimikaudeksi. Lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa ylimääräisin kokouksiin. Kokouksista vähintään yksi on strategiakokous ja vähintään yhden kokouksen yhteydessä hallitus tapaa tilintarkastajan. Hallituksen kokouksiin liittyvä materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta.

Silmäasema huolehtii siitä, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät perustiedot yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta, ja että uusi hallituksen jäsen perehdytetään yhtiön toimintaan.

Hallituksen kokouksissa ovat läsnä hallituksen lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä mahdollinen hallituksen sihteeri tai ulkopuolinen oikeudellinen neuvonantaja hallituksen harkinnan mukaan.

Kokousten valmistelusta ja esityslistan laatimisesta huolehtivat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, ja äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokoonpanoa, monimuotoisuutta, riippumattomuutta koskevat periaatteet

Hallituskokoonpanolta tavoitellaan kokonaisuutena arvioiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta. Hallituksen riittävä monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, otetaan huomioon hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.

Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu tehdään kolmen suurimman osakkeenomistajan nimittämistä henkilöistä ja hallituksen puheenjohtajasta koostuvan nimitystoimikunnan toimesta.

Hallituksen tehtävänä on arvioida jäsentensä riippumattomuus. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen itsearviointi

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan ja tekee niitä koskevan itsearvioinnin kerran vuodessa. Viimeksi hallitus teki itseään koskevan arvioinnin tammikuussa 2018. Itsearviointi perustui kyselytutkimukseen, jota seurasi hallituksen keskustelu itsearvioinnin tuloksista ja jatkotoimista.