Hallitus

Silmäaseman hallitus

Kokoonpano

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksessa voi olla korkeintaan kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenet voidaan valita tai erottaa ainoastaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa tekemällä päätöksellä. Hallituksen jäsenten toimikausien lukumäärää ei ole rajoitettu, eikä hallituksen jäsenillä ole erikseen määriteltyä eläkeikää. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2018 päätettiin, että yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Jukka Hienonen,Tuomas Lang, Maisa Romanainen, Juha Saarinen, Torsti Sihvola ja Kaisa Vikkula. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Hienosen ja varapuheenjohtajaksi Juha Saarisen.

Hallituksen jäsenet 

Jukka Hienonen, s. 1961
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2018
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:
2016­– Stockmann Oyj, hallituksen puheenjohtaja,
           jäsen 2015–
2015– Juuri Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja
2015– Sato Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja
2013– Keskuskauppakamari, hallituksen jäsen
2015–2018 Paroc Group Oy, hallituksen puheenjohtaja
2012–2015 Helsingin seudun kauppakamari, hallituksen puheenjohtaja
2010–2014 SRV Yhtiöt Oyj, toimitusjohtaja
2009–2014 Pohjola Pankki Oyj, hallituksen jäsen
2007–2010 SRV Yhtiöt Oyj, hallituksen jäsen
2006–2010 Finnair Oyj, toimitusjohtaja
2006–2010 Eurooppalaisten lentoyhtiöiden yhteistyöjärjestö (AEA), hallituksen jäsen
2006–2009 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen
2003–2005 Transparency Suomi, perustaja ja hallituksen jäsen
2001–2005 Stockmann Oyj, varatoimitusjohtaja
2000–2001 Stockmann Oyj, tavarataloryhmän johtaja
2000 Kesko Oyj, johtaja, kulutustavarat-liiketoimintayksikkö
1995–2000 Stockmann Oyj, ulkomaantoimintojen johtaja
------------------------------------------------------------------------------

Tuomas Lang, s. 1960
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2014

Riippumaton yhtiöstä

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:
2007– Intera Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja
2016– Intera Equity Partners III Oy, hallituksen puheenjohtaja
2011– Intera Equity Partners II Oy, hallituksen puheenjohtaja
2007--Intera Equity Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja
2017– Reimari Holding Oy (Merivaara Oy), hallituksen jäsen
2015– Polarica Holding Ab, hallituksen jäsen
2014– Stella Care Oy, hallituksen jäsen
2007– Kisko Consulting Oy, hallituksen jäsen
2011– Kisko Capital Oy, hallituksen jäsen
2015– Kisko Investments Oy, hallituksen jäsen
------------------------------------------------------------------------------

Maisa Romanainen, s. 1967
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2017

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:
2014– VR-Yhtymä Oy, matkustajaliikennejohtaja ja johtoryhmän jäsen
2008–2014 Stockmann Oy Abp, varatoimitusjohtaja ja tavarataloryhmän johtaja
------------------------------------------------------------------------------

Juha Saarinen, s. 1970
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:
2017– Indoor Group, hallituksen jäsen
2015– Avanto Ventures, osakas ja hallituksen jäsen
2014– Premico Group, osakas ja hallituksen puheenjohtaja

2014– HUB logistics, hallituksen jäsen
2012– Juni Holding, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
2014–2018 Silmäasema Optiikka Oy / Silmäasema Oyj, hallituksen puheenjohtaja
2010–2012 KiiltoClean Oy, toimitusjohtaja

2006–2010 Farmos Oy, toimitusjohtaja
------------------------------------------------------------------------------

Torsti Sihvola, s. 1973
Lääketieteen lisensiaatti
Hallituksen jäsen vuodesta 2014

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:
2010–  Silmäasema Oyj, silmäkirurgi ja silmätautien erikoislääkäri
2010– ETS-Holding Oy, toimitusjohtaja
2007– ETS-Holding Oy, hallituksen jäsen
2012–2013 Silmäasema Optiikka Oy, hallituksen jäsen
2012–2013 Silmäasema Optiikka Oy, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
2007–2010 Silmäasema Optiikka Oy, hallituksen jäsen
------------------------------------------------------------------------------

Kaisa Vikkula, s. 1960
Kauppatieteiden tohtori
Hallituksen jäsen vuodesta 2017
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:
2018– Suomen Voimisteluiitto, puheenjohtaja
2015– Grano Oy, hallituksen jäsen
2010– Kisakallion Urheiluopisto, hallituksen varapuheenjohtaja
2015–201 8 Management Institute of Finland MIF Oy, toimitusjohtaja
2015–2018 Soprano Oyj, toimitusjohtaja
2006–2014 Finnair Oyj, lomalentojen ja matkapalveluiden johtaja ja johtoryhmän jäsen
2014–2015 Finnish Trade Organisation Fintra Oy, toimitusjohtaja
2012–2014 LähiTapiola, hallintoneuvoston jäsen

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Hallituksen vastuut ja tehtävät

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus. Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen kirjallisen työjärjestyksen mukaan.

Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

 • Ohjaa ja valvoo yhtiön toimitusjohtajaa;
 • Käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen;
 • Kutsuu koolle yhtiökokouksen ja valmistelee käsiteltävät asiat kuten tekee ehdotuksen osingon jaosta;
 • Hyväksyy yhtiön strategian, strategiset painopisteet ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet;
 • Vahvistaa hallituksen työjärjestyksen vuosittain;
 • Vahvistaa tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen;
 • Hyväksyy pitkän aikavälin tavoitteita tukevan strategisiin painopisteisiin perustuvan vuosisuunnitelman ja sitä toteuttavan investointi-, rahoitus- ja tulosbudjetin sekä seuraa näiden toteutumista pitkällä tähtäimellä ja vuositasolla;
 • Vahvistaa osinkopolitiikan;
 • Käsittelee ja hyväksyy yrityskaupat ja -järjestelyt sekä muut erityisen merkittävät päätökset;
 • Valitsee ja vapauttaa toimitusjohtajan ja päättää toimisuhteen ehdoista;
 • Vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtajan suorat alaiset;
 • Hyväksyy toimitusjohtajan ja muun johdon kannustinjärjestelmät sekä johtoryhmän palkitsemisen periaatteet;
 • Hyväksyy hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen, kun se on käsitelty tarkastusvaliokunnassa;
 • Hyväksyy muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin, kun se on käsitelty tarkastusvaliokunnassa;
 • Hyväksyy palkka- ja palkitsemisselvityksen;
 • Vahvistaa sisäpiiriohjeen sekä lähipiiriliiketoimia koskevat käytännöt ja valvoo niiden noudattamista;
 • Päättää tiedonantopolitiikasta ja valvoo sen noudattamista.

Kokoukset ja päätöksenteko

Hallitus pitää tarvittavan määrän kokouksia, normaalisti 6−8 kertaa vuodessa. Hallituksen kokousten ajankohdat vahvistetaan ennakkoon koko toimikaudeksi. Lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa ylimääräisin kokouksiin. Kokouksista vähintään yksi on strategiakokous ja vähintään yhden kokouksen yhteydessä hallitus tapaa tilintarkastajan. Hallituksen kokouksiin liittyvä materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta.

Silmäasema huolehtii siitä, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät perustiedot yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta, ja että uusi hallituksen jäsen perehdytetään yhtiön toimintaan.

Hallituksen kokouksissa ovat läsnä hallituksen lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä mahdollinen hallituksen sihteeri tai ulkopuolinen oikeudellinen neuvonantaja hallituksen harkinnan mukaan.

Kokousten valmistelusta ja esityslistan laatimisesta huolehtivat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, ja äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokoonpanoa, monimuotoisuutta, riippumattomuutta koskevat periaatteet

Hallituskokoonpanolta tavoitellaan kokonaisuutena arvioiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta. Hallituksen riittävä monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, otetaan huomioon hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.

Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu tehdään kolmen suurimman osakkeenomistajan nimittämistä henkilöistä ja hallituksen puheenjohtajasta koostuvan nimitystoimikunnan toimesta.

Hallituksen tehtävänä on arvioida jäsentensä riippumattomuus. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen itsearviointi

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan ja tekee niitä koskevan itsearvioinnin kerran vuodessa. Viimeksi hallitus teki itseään koskevan arvioinnin tammikuussa 2018. Itsearviointi perustui kyselytutkimukseen, jota seurasi hallituksen keskustelu itsearvioinnin tuloksista ja jatkotoimista.