Valiokunnat

Valiokunnat

Silmäasemalla on tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta, joihon kuuluu kolme hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee yhtiökokouksen päätyttyä valiokuntien puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuodeksi kerrallaan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnalla on oltava tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalta.

Tarkastusvaliokunnan pakollisena tehtävänä lainsäädännön ja Hallinnointikoodin mukaan on seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia; seurata sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta; käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä; tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta; ja lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuuden arviointi ja erityisesti oheispalveluiden tarjoaminen yhtiölle.

Lisäksi tarkastusvaliokunta voi mm. seurata yhtiön ja konsernin taloudellista asemaa; valvoa taloudellista raportointiprosessia; seurata osavuosikatsausprosessia; seurata konsernin riskejä ja riskienhallinnan laatua ja laajuutta; arvioida vuosittain konsernin riskipolitiikkaa ja riskejä; valmistella ulkoisen tilintarkastajan valintaa koskevaa päätösehdotusta; ja arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista.

Tarkastusvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa, vaan hallitus tekee päätökset tarkastusvaliokunnan ehdotusten perusteella. Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, joka sisältää tarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu tarkastusvaliokunnan koolle vähintään neljä kertaa vuodessa ja raportoi käsittelemänsä asiat ja toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Teppo Lindén, Antti Kummu ja Martti Kiuru. Puheenjohtajana toimii Teppo LIndén. 

Palkitsemisvaliokunta

Silmäasemalla on palkitsemisvaliokunta, johon kuuluu kolme (3) hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai muu johtoon kuuluva henkilö ei saa olla palkitsemisvaliokunnan jäsen. Palkitsemisvaliokunta toimii suhteessa yhtiöön ja sen toimivaan johtoon itsenäisesti ja riippumattomasti.

Palkitsemisvaliokunnan tehtäviä voivat Hallinnointikoodin mukaan olla toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioita koskeva valmistelu sekä yhtiön johdon palkitsemisen periaatteet.

Jos palkitsemisvaliokunta käyttää tehtäviensä hoitamisen apuna ulkopuolista neuvonantajaa, valiokunta huolehtii siitä, ettei neuvonantaja toimi myös toimivan johdon neuvonantajana tavalla, joka voi synnyttää eturistiriidan.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Antti Kummu, Teppo Lindén ja Ulla Näpänkangas. Puheenjohtajana toimii Antti Kummu.