Valiokunnat

Valiokunnat

Silmäasemalla on tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta, joihon kuuluu kolme hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee yhtiökokouksen päätyttyä valiokuntien puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuodeksi kerrallaan.

Tarkastusvaliokunta

Silmäasemalla on tarkastusvaliokunta, johon kuuluu kolme (3) hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee yhtiökokouksen päätyttyä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Osakeyhtiölain perusteella tarkastusvaliokunnanjäseneksi ei voida ottaa lainkaan henkilöä, joka osallistuu yhtiön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön päivittäiseen johtamiseen. Tarkastusvaliokunnalla on oltava tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Asiantuntemus tarkoittaa esimerkiksi pätevyyttä, joka on voitu saada kokemuksen ja usein myös opintojen tai tutkimuksen kautta.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen tehtävänä on muun muassa: seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää; seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta; seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista; seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista; seurata yhtiön tilintarkastusta; ja valmistella yhtiön tilintarkastajan valinta. Silmäaseman hallitus on perustanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan valmistelemaan edellä mainittuja tehtäviä.

Silmäaseman hallitus ja tarkastusvaliokunta ottavat toiminnassaan huomioon, että tilintarkastuslaki ja EU:n tilintarkastusasetus sisältävät useita pakollisia tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi tilintarkastajan valinnan valmisteluun, tilintarkastajan tarjoamien palvelujen seurantaan ja tilintarkastajan riippumattomuuden arviointiin sekä itse tilintarkastukseen. Tarkastusvaliokunta käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja mahdollisen tilintarkastuspöytäkirjan sekä tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle esittämän lisäraportin. Tarvittaessa tarkastusvaliokunta keskustelee edellä mainituissa tehtävissä esiin tulleista keskeisistä seikoista tilintarkastajan kanssa.

Edellä selostettujen tehtävien lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi: yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta; taloudellisen raportointiprosessin ja riskienhallintaprosessin valvonta; vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttämisen ja esittämisen arviointi; sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen hyväksyminen; sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely; lakien ja määräysten noudattamisprosessien arviointi; lähipiiritoimien seurantaa ja arviointia koskevien periaatteiden määrittely; muu yhteydenpito tilintarkastajaan sääntelyn edellyttämien tehtävien lisäksi; yhtiön rahoitustilanteen ja verotuksellisen aseman seuranta; merkittävien taloudellisten sekä rahoitus- ja veroriskien seuranta; IT-turvallisuuteen liittyvien prosessien ja riskien seuranta; yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen ja muista kuin taloudellisista tiedoista annettavan selvityksen käsittely; sekä hallituksen osoittamien ja tarkastusvaliokunnan toimenkuvaan sopivien erityiskysymysten selvittäminen ja seuranta.

Tarkastusvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa, vaan hallitus tekee päätökset tarkastusvaliokunnan ehdotusten perusteella. Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, joka sisältävää tarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu tarkastusvaliokunnan koolle vähintään neljä kertaa vuodessa ja raportoi käsittelemänsä asiat ja toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Martti Kiuru, Antti Kummu ja Juho Lipsanen.  Puheenjohtajana toimii Martti Kiuru. 

Palkitsemisvaliokunta

Silmäasemalla on palkitsemisvaliokunta, johon kuuluu kolme (3) hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee yhtiökokouksen päätyttyä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Esimerkiksi yhtiön toimitusjohtaja tai muut johtoryhmään kuuluvat hallituksen jäsenet eivät voi olla valiokunnan jäseniä. Tehtäviä hoitaessaan palkitsemisvaliokunta toimii suhteessa yhtiön toimivaan johtoon itsenäisesti ja riippumattomasti. Jos palkitsemisvaliokunta käyttää tehtäviensä hoitamisen apuna ulkopuolista neuvonantajaa, valiokunta huolehtii siitä, ettei neuvonantaja toimi myös toimivan johdon neuvonantajana tavalla, joka voi synnyttää eturistiriidan.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät määritellään valiokunnalle vahvistettavassa työjärjestyksessä. Silmäasema on palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksessä määritellyt valiokunnan tehtäviksi erityisesti Silmäaseman toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden etuuksien valmistelun sekä yhtiön johdon palkitsemisen periaatteet. Hallintokoodin mukaan toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin valmistelun lisäksi palkitsemisvaliokunnan tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi: toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin esittely yhtiökokouksessa ja niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen; toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän nimitysasioiden valmistelu sekä seuraajasuunnittelu; toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisen valmistelu ja arviointi; ja muun henkilöstön palkitsemisen ja organisaation kehittämisen suunnittelu.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Antti Kummu, Martti Kiuru ja Juho Lipsanen Puheenjohtajana toimii Antti Kummu.