Palkitseminen

Palkitseminen

Silmäaseman palkitsemisjärjestelmien tarkoitus on edistää henkilöstön sitoutumista Silmäaseman lyhyen ja pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteisiin. Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys

Hallituksen palkkiot

Silmäaseman yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista ja mahdollisista muista etuuksista vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Silmäaseman muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piiriin. Hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan päätösesityksen valmistelee suurimpien osakkeenomistajien asettama nimitystoimikunta.

Silmäaseman 26.11.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euron palkkio vuodessa ja että hallituksen jäsenen palkkio on 22 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetaan tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta.
 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palvelussuhteen ehdot sekä palkkiot

Silmäaseman hallitus päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista. Hallitus päättää lisäksi johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan suorien alaisten henkilökohtaisesta palkitsemisesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkiosta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkka), luontoiseduista sekä vuosittain päätettävien tulospalkkiokriteerien pohjalta määräytyvästä tulospalkkiosta. Lisäksi johtoryhmällä on henkivakuutus ja maksuperusteinen eläkevakuutus. Hallitus seuraa toimitusjohtajan, muiden johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan suorien alaisten palkitsemisjärjestelmien toteutumista.

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassaolevan työeläkelain mukaisesti. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä ja eläke määräytyvät kulloinkin voimassaolevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan.

Toimitusjohtajan sopimus voidaan irtisanoa toimitusjohtajan toimesta kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin Silmäasema maksaa toimitusjohtajalle irtisanomisajan palkan lisäksi korvausta kilpailukiellon ajalta joka on kuusi kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen. Toimitusjohtajan sopimus voidaan irtisanoa Silmäaseman toimesta noudattaen kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Toimitusjohtaja on oikeutettu sopimuksen mukaiseen palkkaan irtisanomisajalta.

Yhtiön avainhenkilöillä on ollut mahdollisuus hankkia Silmäaseman osakkeita. Johdon osakeomistuksesta on kerrottu tarkemmin sivulla Johdon osakeomistus

Palkitsemisjärjestelmät

Tavoitepalkkiojärjestelmä

Silmäasemalla on käytössä tavoitepalkkiojärjestelmä, jonka piirissä on koko henkilöstö työsuhteisia lääkäreitä lukuun ottamatta. Henkilöstöryhmästä riippuen palkkioita maksetaan eri sykleissä. Johtoryhmän vuosittain määräytyvät tulospalkkiot maksetaan kerran vuodessa tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Konsernin hallitus päättää johdon tulospalkkiojärjestelmän kriteerit vuosittain.

Toimitusjohtajan maksimipalkkio on 50 prosenttia ja konsernin johtoryhmän maksimitulospalkkio on 30 prosenttia vuosipalkasta luontoisetuineen. Tulospalkkausjärjestelmän mittarit ovat oikaistu käyttökate.Joinakin vuosina palkkiojärjestelmän kriteereinä voi olla myös muita tekijöitä. Palkka- ja palkkioselvitys kuvaa vuosittain kunkin vuoden kriteereitä.

Yhteissijoitusjärjestely 2014−2016

Yhtiön avainhenkilöillä on osana pitkäaikaista sitouttamista ollut mahdollisuus sijoittaa Silmäasemaan suunnattujen osakeantien kautta vuosina 2014–2016. Osakkeiden luovutukseen liittyy ehtoja.  

Osakepalkkiojärjestelmä

Silmäaseman osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on mm. ohjata Silmäaseman avainhenkilöitä toteuttamaan yhtiön pitkän aikavälin strategisia tavoitteita, korostaa avainhenkilöille omistaja-arvon kehittämisen merkitystä ja sitouttaa heitä yhtiöön. Kohderyhmään kuuluvat toimitusjohtaja, Silmäaseman johtoryhmän jäsenet sekä muita yhtiön henkilöstöön kuuluvia avainhenkilöitä.   

Vuoden 2018 lopussa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa: 2017–2019, 2018–2020 ja 2019–2021. Silmäaseman hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit kunkin ansaintajakson alussa. Palkkion saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista, poikkeuksena tästä säännöstä on eläkkeelle jäänti, työkyvyttömyys, kuolema tai yritysjärjestely. Avainhenkilön on omistettava 50 prosenttia koko osakepalkkiojärjestelmän perusteella saaduista osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin avainhenkilön työsuhde konsernissa jatkuu. Mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavana kalenterivuonna osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2017-2019 kohderyhmään kuului katsauskauden lopussa 12 henkilöä, joille maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 38 978 osaketta, ansaintajakson 2018–2020 kohderyhmään kuului katsauskauden lopussa 12 henkilöä, joille maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 55 434 osaketta ja ansaintajakson 2019–2021 kohderyhmään kuului katsauskauden lopussa 19 henkilöä, joille maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 125 352 osaketta. Järjestelmään on ansaintajaksolle 2019–2021 varattu yhteensä 156 176 Silmäaseman osaketta.

Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018

Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018 sisältää kuvauksen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä ja palkitsemisen keskeisistä periaatteista sekä palkitsemisraportin, jossa selostetaan tilikauden 2018 aikana maksetut palkkiot. Palkka- ja palkkioselvitys on osa Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 -raporttia.

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Palkka- ja palkkioselvitys 2016