Palkitseminen

Palkitseminen

Silmäaseman palkitsemisjärjestelmien tarkoitus on edistää henkilöstön sitoutumista Silmäaseman lyhyen ja pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteisiin. Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys

Hallituksen palkkiot

Silmäaseman varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista ja mahdollisista muista etuuksista vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Silmäaseman muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piiriin. Hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan päätösesityksen valmistelee suurimpien osakkeenomistajien asettama nimitystoimikunta.

Silmäaseman 11.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euron palkkio vuodessa ja että hallituksen jäsenen palkkio on 22 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetaan tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta.
 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palvelussuhteen ehdot sekä palkkiot

Silmäaseman hallitus päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista. Hallitus päättää lisäksi johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan suorien alaisten henkilökohtaisesta palkitsemisesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkiosta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkka), luontoiseduista sekä vuosittain päätettävien tulospalkkiokriteerien pohjalta määräytyvästä tulospalkkiosta. Lisäksi johtoryhmällä on henkivakuutus ja maksuperusteinen eläkevakuutus. Hallitus seuraa toimitusjohtajan, muiden johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan suorien alaisten palkitsemisjärjestelmien toteutumista.

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassaolevan työeläkelain mukaisesti. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä ja eläke määräytyvät kulloinkin voimassaolevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan.

Toimitusjohtajan sopimus voidaan irtisanoa toimitusjohtajan toimesta kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin Silmäasema maksaa toimitusjohtajalle irtisanomisajan palkan lisäksi korvausta kilpailukiellon ajalta, joka on kuusi kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen. Toimitusjohtajan sopimus voidaan irtisanoa Silmäaseman toimesta noudattaen 12 kuukauden irtisanomisaikaa. Toimitusjohtaja on oikeutettu sopimuksen mukaiseen palkkaan irtisanomisajalta.

Yhtiön avainhenkilöillä on ollut mahdollisuus hankkia Silmäaseman osakkeita. Johdon osakeomistuksesta on kerrottu tarkemmin sivulla Johdon osakeomistus

Palkitsemisjärjestelmät

Tavoitepalkkiojärjestelmä

Silmäasemalla on käytössä tavoitepalkkiojärjestelmä, jonka piirissä on koko henkilöstö työsuhteisia lääkäreitä lukuun ottamatta. Henkilöstöryhmästä riippuen palkkioita maksetaan eri sykleissä. Johtoryhmän vuosittain määräytyvät tulospalkkiot maksetaan kerran vuodessa tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Konsernin hallitus päättää johdon tulospalkkiojärjestelmän kriteerit vuosittain.

Toimitusjohtajan maksimipalkkio on 40 prosenttia ja konsernin johtoryhmän maksimitulospalkkio on 30 prosenttia vuosipalkasta luontoisetuineen. Tulospalkkausjärjestelmän mittarit ovat oikaistu käyttökate ja liikevaihdon kasvu, joinakin vuosina palkkiojärjestelmän kriteereinä voi olla myös muita tekijöitä. Palkka- ja palkkioselvitys kuvaa vuosittain kunkin vuoden kriteereitä.

Yhteissijoitusjärjestely 2014−2016

Yhtiön avainhenkilöillä on osana pitkäaikaista sitouttamista ollut mahdollisuus sijoittaa Silmäasemaan suunnattujen osakeantien kautta vuosina 2014–2016. Osakkeiden luovutukseen liittyy ehtoja.  

Osakepalkkiojärjestelmä 2017

Silmäaseman hallitus päätti 10.5.2017 perustaa yhtiölle osakepalkkiojärjestelmän. Osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on mm. ohjata Silmäaseman avainhenkilöitä toteuttamaan yhtiön pitkän aikavälin strategisia tavoitteita, korostaa avainhenkilöille omistaja-arvon kehittämisen merkitystä ja sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön. Silmäaseman ylimääräinen yhtiökokous 22.5.2017 päätti antaa hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 100 000 uuden ja/tai olemassa olevan osakkeen liikkeeseenlaskusta.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa: 2017–2019, 2018–2020 ja 2019–2021. Silmäaseman hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit kunkin ansaintajakson alussa. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolla 2017–2019 perustuu konsernin kumulatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017–2019 maksetaan vuonna 2020 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkion saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista, poikkeuksena tästä säännöstä on eläkkeelle jäänti, työkyvyttömyys, kuolema tai yritysjärjestely. Avainhenkilön on omistettava 50 % koko osakepalkkiojärjestelmän perusteella saaduista osakkeista kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin avainhenkilön työsuhde konsernissa jatkuu.

Järjestelmän kohderyhmään valittiin ansaintajaksolle 2017–2019 yhteensä 21 avainhenkilöä, mukaan lukien Silmäaseman johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2017–2019 perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 77 611 Silmäaseman osaketta.

Järjestelmän kohderyhmään valittiin ansaintajaksolle 2018–2020 yhteensä 20 avainhenkilöä, mukaan lukien Silmäaseman johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2018–2020 perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 106 907 Silmäaseman osaketta.

 

Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017

Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017 sisältää kuvauksen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä ja palkitsemisen keskeisistä periaatteista sekä palkitsemisraportin, jossa selostetaan tilikauden 2017 aikana maksetut palkkiot. Palkka- ja palkkioselvitys on osa Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 -raporttia.

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Palkka- ja palkkioselvitys 2016