Palkitseminen

Palkitseminen

Silmäaseman palkitsemisjärjestelmien tarkoitus on edistää henkilöstön sitoutumista Silmäaseman lyhyen ja pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteisiin. Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys

Hallituksen palkkiot

Silmäaseman varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista ja mahdollisista muista etuuksista vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Silmäaseman muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piiriin. Hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan päätösesityksen valmistelee suurimpien osakkeenomistajien asettama nimitystoimikunta.

Silmäaseman 22.5.2017 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euron palkkio vuodessa ja että hallituksen jäsenen palkkio on 22 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetaan tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta.
 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palvelussuhteen ehdot sekä palkkiot

Silmäaseman hallitus päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista. Hallitus päättää lisäksi johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan suorien alaisten henkilökohtaisesta palkitsemisesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkiosta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkka), luontoiseduista sekä vuosittain päätettävien tulospalkkiokriteerien pohjalta määräytyvästä tulospalkkiosta. Yhtiön toimitusjohtajalla on optiosopimus, joka oikeuttaa toimitusjohtajan ostamaan pääomistajalta 24 000 osaketta 2,5 euron hinnalla Silmäaseman listautumis- tai myyntihetkellä tai tätä ennen, mikäli optiosopimuksessa sovitut Silmäaseman tavoitteisiin liittyvät ehdot täyttyvät. Lisäksi johtoryhmällä on henkivakuutus ja maksuperusteinen eläkevakuutus. Hallitus seuraa toimitusjohtajan, muiden johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan suorien alaisten palkitsemisjärjestelmien toteutumista.

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassaolevan työeläkelain mukaisesti. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä ja eläke määräytyvät kulloinkin voimassaolevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan.

Toimitusjohtajan sopimus voidaan irtisanoa toimitusjohtajan toimesta kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin Silmäasema maksaa toimitusjohtajalle irtisanomisajan palkan lisäksi korvausta kilpailukiellon ajalta, joka on kuusi kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen. Toimitusjohtajan sopimus voidaan irtisanoa Silmäaseman toimesta noudattaen 12 kuukauden irtisanomisaikaa. Toimitusjohtaja on oikeutettu sopimuksen mukaiseen palkkaan irtisanomisajalta.

Yhtiön avainhenkilöillä on ollut mahdollisuus hankkia Silmäaseman osakkeita. Johdon osakeomistuksesta on kerrottu tarkemmin sivulla Johdon osakeomistus

Palkitsemisjärjestelmät

Tavoitepalkkiojärjestelmä

Silmäasemalla on käytössä tavoitepalkkiojärjestelmä, jonka piirissä on koko henkilöstö työsuhteisia lääkäreitä lukuunottamatta. Henkilöstöryhmästä riippuen palkkioita maksetaan eri sykleissä. Johtoryhmän vuosittain määräytyvät tulospalkkiot maksetaan kerran vuodessa tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Konsernin hallitus päättää johdon tulospalkkiojärjestelmän kriteerit vuosittain.

Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän maksimitulospalkkio on 30 % vuosipalkasta luontoisetuineen. Tulospalkkausjärjestelmän saavuttamisen pääkriteeri on oikaistu käyttökate. Toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmällä oikaistu käyttökate vaikuttaa palkkioon 100 % tällä hetkellä, joinakin vuosina palkkiojärjestelmän kriteereinä voi olla myös muita tekijöitä. Palkka- ja palkkioselvitys kuvaa vuosittain kunkin vuoden kriteereitä.

Yhteissijoitusjärjestely 2014−2016

Yhtiön avainhenkilöillä on osana pitkäaikaista sitouttamista ollut mahdollisuus sijoittaa Silmäasemaan suunnattujen osakeantien kautta vuosina 2014–2016. Osakkeiden luovutukseen liittyy ehtoja.  

Osakepalkkiojärjestelmä 2017

Silmäaseman hallitus päätti 10.5.2017 perustaa yhtiölle osakepalkkiojärjestelmän. Osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on mm. ohjata Silmäaseman avainhenkilöitä toteuttamaan yhtiön pitkän aikavälin strategisia tavoitteita, korostaa avainhenkilöille omistaja-arvon kehittämisen merkitystä ja sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön. Silmäaseman ylimääräinen yhtiökokous 22.5.2017 päätti antaa hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 100 000 uuden ja/tai olemassa olevan osakkeen liikkeeseenlaskusta.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa: 2017–2019, 2018–2020 ja 2019–2021. Silmäaseman hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit kunkin ansaintajakson alussa. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolla 2017–2019 perustuu konsernin kumulatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017–2019 maksetaan vuonna 2020 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkion saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista, poikkeuksena tästä säännöstä on eläkkeelle jäänti, työkyvyttömyys, kuolema tai yritysjärjestely. Avainhenkilön on omistettava 50 % koko osakepalkkiojärjestelmän perusteella saaduista osakkeista kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin avainhenkilön työsuhde konsernissa jatkuu.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2017–2019 arviolta 21 avainhenkilöä, mukaan lukien Silmäaseman johtoryhmän jäsenet. Osakepalkkiojärjestelmä otetaan käyttöön kesäkuussa 2017, mikäli listautuminen toteutuu. Järjestelmässä annettavien palkkioiden arvo on enintään 625 000 euroa palkkioiden antamishetkellä. Osakkeiden lopullinen enimmäismäärä riippuu viiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän päätöskurssien keskiarvona osakkeen lopullisesta merkintähinnasta.

Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2016

Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2016 sisältää kuvauksen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä ja palkitsemisen keskeisistä periaatteista sekä palkitsemisraportin, jossa selostetaan tilikauden 2016 aikana maksetut palkkiot.

Lue: Palkka- ja palkkioselvitys 2016