Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta

Silmäaseman sisäistä valvontaa koskevista periaatteista vastaa yhtiön hallitus. Hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, jonka tehtäviin kuuluu sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen hyväksyminen ja sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely. 

Sisäisen valvonnan tavoitteena on muun muassa varmistaa, että:

  • Yhtiö toimii tehokkaasti ja taloudellisesti yhtiön strategian mukaan;
  • Yhtiön taloudellinen raportointi on luotettavaa ja oikea-aikaista;
  • Yhtiö noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä konsernin sisäisisä ohjeita ja määräyksiä.

Hallituksen hyväksymät eettiset toimintaperiaatteet määrittelevät yhtiön valvontaympäristön ja yhtiön henkilökunnan vastuullisuuden perustan.

Sisäisen valvonta pyrkii ylläpitämään liiketoimintatarpeiden ja valvonnan välistä tasapainoa. Silmäaseman tavoitteena on sisällyttää sisäinen valvonta kaikkeen päivittäiseen toimintaan. Tehokas sisäinen valvonta edellyttää, että työtehtävät on jaettu asianmukaisesti eri työntekijöille ja että mahdolliset vaaralliset työyhdistelmät tunnistetaan ja poistetaan. Valvontaan liittyviä välineitä ovat mm. konsernitason ohjeet, kirjanpito- ja raportointiohjeet ja henkilökohtaiset työohjeet sekä sijaisjärjestelyt. Näiden lisäksi esimerkiksi viestintävastuut on määritelty selkeästi.

Paikallisesti valvontaa toteutetaan organisaation kaikissa toimipisteissä. Konsernitasolla valvonnasta vastaa konsernin talousosasto.

Silmäasemalla ei ole erillistä omaa sisäisen tarkastuksen toimintoa. Silmäasema toimii tarvittaessa yhteistyössä ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa.

Silmäaseman hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi sisäisen valvonnan tason vähintään kerran vuodessa.