Toimitusjohtajan katsaukset

Katsaukset vuonna 2018

Julkaistu 9.11.2018

Väliaikainen toimitusjohtaja Anu Kankkunen:

Silmäaseman liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta kasvu oli aiempaa hitaampaa eikä kehitys ollut odotetulla tasolla. Kokonaisliikevaihto kasvoi uusien myymälöiden ja Oulun silmäsairaalan avaamisen ansiosta, mutta vertailukelpoinen liikevaihto laski molemmissa raportointisegmenteissä. Tähän emme voi olla tyytyväisiä, vaikka myynnin tason vaihtelu kuuluukin toimialan luonteeseen. Viimeisen vuosineljänneksen myynti on alkanut vahvasti, kasvu on loka–marraskuussa ollut tähän asti yli 10 prosenttia.

Liikevaihdon hidas kehitys painoi myös kannattavuutta katsauskaudella. Oikaistu käyttökate jäi viime vuodesta niin kolmannen vuosineljännen kuin ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta. Kulumme ovat kasvaneet suunnitellusti verkoston kasvun myötä ja vaikka uudet myymälät kehittyvät koko ajan oikeaan suuntaan, ei liikevaihdon kasvuvauhti ole ollut riittävällä tasolla kulujen kasvuun nähden. Myös vertailukelpoisen liikevaihdon lasku heikentää kannattavuutta. Vuoden 2017 toinen vuosineljännes oli erittäin vahva etenkin kannattavuuden osalta, mikä osaltaan selittää tammi–syyskuun 2018 lukujen kehitystä vertailukauteen nähden.

Avasimme elo–syyskuussa kaksi uutta optisen kaupan myymälää Suomeen, mutta aiemmin ilmoittamamme mukaisesti keskitymme nyt verkoston laajentumisen sijaan enemmän olemassa olevan verkostomme liikevaihdon ja kannattavuuden parantamiseen. Katsauskaudella aloitimme selvitystyön toimenpiteistä, joilla tuottavuuden ja kannattavuuden paranemista voitaisiin vauhdittaa. Työ on kesken ja mahdollisten toimenpiteiden vaikutukset näkyvät tuloksessamme todennäköisesti vasta ensi vuodesta alkaen. Olemme myös jatkaneet Silmäaseman kehitysohjelmaan liittyvien tietojärjestelmäuudistusten suunnittelua.

Syyskuussa verotuksen oikaisulautakunta kumosi osittain verohallinnon päätöksen koskien Silmäasema Optiikka Oy:n arvonlisäverotusta. Hylättyjen oikaisuvaatimusten osalta Silmäasema on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen. Oikaisulautakunnan päätöksen perusteella kolmannen vuosineljänneksen tuloslaskelmaan kirjatuilla veronpalautuksilla on selvästi positiivinen vaikutus Silmäaseman tilikauden 2018 tulokseen ja kassavirtaan, mutta yhtiön näkymiä päätös ei muuta, sillä Silmäasema on eliminoinut arvonlisäveron vähennyskäytännön muutoksen vaikutuksen raportoidessaan oikaistua käyttökatetta ja oikaistua liiketulosta, ja eliminoi myös palautettavien arvonlisäveroerien vaikutuksen.

Silmäaseman näkymät vuodelle 2018 ovat ennallaan. Odotamme liikevaihdon kasvavan edellisvuoteen verrattuna ja oikaistun käyttökatteen arvioimme olevan 9–13 prosenttia liikevaihdosta. Koko vuoden oikaistu käyttökate sijoittuu kuitenkin lähemmäs ohjeistushaarukan alareunaa.

 

Julkaistu 17.8.2018

Toimitusjohtaja Pasi Kohmo:

Silmäaseman liikevaihdon kehitys ei ollut odotetulla tasolla vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kokonaisliikevaihto kasvoi uusien myymälöiden ja Oulun sairaalan avaamisen ansiosta, mutta vertailukelpoinen liikevaihto laski. Etenkin toisen vuosineljänneksen myynti jäi odotuksistamme molemmissa raportointisegmenteissä, vaikka myynnin tason vaihtelu kuuluukin toimialan luonteeseen.

Liikevaihdon hidas kehitys heijastui myös kannattavuuteen. Kulumme ovat kasvaneet suunnitellusti verkoston kasvun myötä ja vaikka uudet myymälät kehittyvät koko ajan oikeaan suuntaan, ei liikevaihdon kasvuvauhti ole ollut riittävällä tasolla kulujen kasvuun nähden. Tämä on merkittävin syy oikaistun käyttökatteen ja kannattavuuden heikentymiseen. Laskua voimistaa se, että vuoden 2017 toinen vuosineljännes oli erittäin vahva etenkin kannattavuuden osalta. Tänä vuonna toisella vuosineljänneksellä kannattavuutta laski myös vertailukautta heikompi optisen kaupan kampanjarakenne sekä silmäklinikoilla kaihileikkausten suhteellisen osuuden kasvu ja kampanjoinnista johtuen vertailukautta alemmat hinnat.

Silmäasema on tänä vuonna avannut uuden silmäsairaalan Ouluun ja laajentanut optisen kaupan myymäläverkostoa Suomessa kuudella ja Virossa yhdellä myymälällä. Kasvustrategiamme mukaisesti pyrimme edelleen löytämään uusia Silmäasemalle sopivia myymäläpaikkoja, mutta arvioimme verkoston kasvun Suomessa olevan jatkossa selvästi viime vuosia hitaampaa. Nyt keskitymme enemmän parantamaan olemassa olevan verkostomme liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Suomen hallitus täsmensi kesäkuussa aiemmin antamaansa esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaiksi. Täsmennykset sisältävät muun muassa pidemmän vaiheistuksen valinnanvapauden toimeenpanoon. Lain lopullinen sisältö ja toimeenpano tulevat määrittämään, miten lakiuudistus vaikuttaa valinnanvapauden toteutumiseen kaihileikkauksissa. Väestön ikääntyessä ja kaihileikkausten tarpeen koko ajan kasvaessa uskomme kuitenkin, että jo nykyisin käytössä olevien palvelusetelien ja valinnanvapauslain pilotointihankkeiden myötä yksityisellä sektorilla tehtävien kaihileikkausten määrä jatkaa kasvuaan ennen lopullisen lain voimaanastumista.

Kerroimme aiemmin tänä vuonna, että olemme Silmäasemalla aloittamassa noin kaksi vuotta kestävää kehitysohjelmaa, joka pitää sisällään toimintamallien muutoksia ja tietojärjestelmien uudistuksia. Ohjelman painopiste on olemassa olevien toimintamallien parantamisessa ja tuottavuuden nostamisessa uusilla toimintatavoilla sekä niitä tukevilla tietojärjestelmäratkaisuilla. Toisen vuosineljänneksen kuluessa olemme aloittaneet kehitysohjelmaan liittyvien tietojärjestelmäuudistusten suunnittelemisen. Kannattavuuskehitystä nopeuttaaksemme olemme päättäneet lisäksi selvittää, onko mahdollista aikaistaa kehitysohjelman toimeenpanoa niiden toimintamallien muutosten osalta, jotka eivät ole riippuvaisia järjestelmäuudistuksista. Tarkoitus on keskittyä muutoksiin, joilla tuottavuuden ja kannattavuuden paranemista voidaan vauhdittaa.

Silmäaseman näkymät vuodelle 2018 ovat ennallaan. Odotamme liikevaihdon kasvavan edellisvuoteen verrattuna ja oikaistun käyttökatteen arvioimme olevan 9–13 prosenttia liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen kuitenkin näyttää, että koko vuoden oikaistu käyttökate sijoittuu todennäköisemmin lähemmäs ohjeistushaarukan ala- kuin yläreunaa.

 

Julkaistu 17.5.2018

Toimitusjohtaja Pasi Kohmo:

Silmäasema jatkoi suunnitelmallista kasvuaan vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä ja liikevaihtomme kasvoi 4,1 prosenttia 30,9 miljoonaan euroon. Avasimme uuden silmäsairaalan Ouluun ja optisen kaupan myymäläverkostomme laajeni Suomessa kolmella ja Virossa yhdellä myymälällä. Maaliskuun 2018 lopussa Silmäasemalla oli Suomessa ja Virossa omia myymälöitä yhteensä 145 kappaletta, mikä on 18 myymälää enemmän kuin maaliskuun 2017 lopussa. Ottaen huomioon verkoston nopean kasvun ja kasvun vaatimat panostukset, olemme tyytyväisiä siihen, että oikaistu käyttökate on voimakkaassa kasvun vaiheessa säilynyt edellisvuoden tasolla.

Liikevaihdon kasvu tuli käytännössä vuosina 2017–2018 avatuista uusista myymälöistä, yritys- tai liiketoimintakaupoilla hankituista myymälöistä sekä helmikuussa 2018 Ouluun avatusta uudesta silmäsairaalasta. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,4 prosenttia. Laskua selittää suurelta osin pääsiäisen ajoittuminen tänä vuonna maalis–huhtikuun vaihteeseen.

Myyntikate parani liikevaihdon kasvun, ostohintojen paranemisen ja vertailukautta paremman optisen kaupan myynnin rakenteen ansiosta. Kiinteiden kulujen eli lähinnä henkilöstö- ja vuokrakulujen kasvun vuoksi oikaistu käyttökate oli kuitenkin edellisvuoden tasolla. Merkittävä osa kulujen kasvusta tuli vuonna 2017 Suomessa ostettujen ja avattujen optisen kaupan myymälöiden kuluista sekä listayhtiönä toimimisen kuluista. Näitä mainittuja kuluja ei vertailukaudella juurikaan ollut. Lisäksi katsauskauden kiinteissä kuluissa on mukana muun muassa verkoston ja organisaation kehittämiseen liittyviä kuluja, jotka eivät ole pysyviä.

Suhteellinen kannattavuus heikkeni hieman edellisvuodesta, mikä johtuu pääosin vuosina 2016–2018 avattujen optisen kaupan myymälöiden suuresta määrästä. Kokonaisuutena nämä myymälät painoivat koko konsernin suhteellista kannattavuutta. Keskimäärin uudet yksiköt ovat aiemmin saavuttaneet normaalin kannattavuustasonsa 1–2 vuoden sisällä avauksesta, mutta kehityksessä voi yksittäisten myymälöiden välillä olla merkittäviäkin eroja. Yrityskaupoilla Suomessa vuonna 2017 hankittujen myymälöiden kannattavuus kokonaisuutena sen sijaan oli jo lähellä tavoitetasoa. Jatkamme pitkäjänteistä työtämme saadaksemme uusien myymälöiden kannattavuuden tavoitetasolle. Muun myymäläverkoston osalta kannattavuus kokonaisuutena oli hyvällä tasolla.

Silmäklinikat-segmentin liikevaihto kasvoi hieman lähinnä Ouluun avatun uuden silmäsairaalan ansiosta. Sairaalan avaus on onnistunut hyvin ja nyt silmäsairaalaketjumme on aidosti valtakunnallinen. Kaihileikkausten määrä oli edellisvuoden tasolla, mutta taittovirheleikkausten määrä kasvoi vertailukauteen sekä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Olemme tyytyväisiä taittovirheleikkausten määrän kehitykseen alkuvuonna, mutta tulevan kysynnän tason vaihtelun ennakointi on vaikeaa niin taittovirhe- kuin kaihileikkauksissakin.

Suomen hallitus antoi esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaiksi eduskunnalle 8.3.2018. Lain lopullinen sisältö ja toimeenpano tulevat määrittämään, miten lakiuudistus vaikuttaa valinnanvapauden toteutumiseen kaihileikkauksissa. Silmäasema on sitoutunut hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteisiin. Me Silmäasemalla uskomme, että lisääntyvä valinnanvapaus tukee kustannustehokkaiden ja tasavertaisten silmäterveyspalveluiden kehittämistä. Lakiuudistus on meille mahdollisuus, jos se lisää yksityisellä sektorilla tehtyjä kaihileikkauksia. Taloudelliset tavoitteemme eivät kuitenkaan ole riippuvaisia tai sidottuja tähän uudistukseen.

Kerroimme aiemmin tänä vuonna, että olemme Silmäasemalla aloittamassa noin kaksi vuotta kestävää kehitysohjelmaa, joka pitää sisällään toimintamallien muutoksia ja tietojärjestelmien uudistuksia. Ohjelman painopiste on olemassa olevien toimintamallien parantamisessa ja tuottavuuden nostamisessa uusilla toimintatavoilla sekä niitä tukevilla tietojärjestelmäratkaisuilla. Kehitysohjelmasta syntyy kuluja sen voimassaolon aikana, mutta ohjelmaan liittyvät hankinnat kirjataan todennäköisesti investoinneiksi. Alkuvuoden aikana olemme kilpailuttaneet ja valinneet kumppanin kehitysohjelmaan liittyvien tietojärjestelmäuudistusten suunnittelemiseen. Tulemme raportoimaan kehitysohjelman etenemisestä säännöllisesti taloudellisissa raporteissamme.

Täydensimme katsauskauden jälkeen huhtikuussa näkymäarviotamme vuodelle 2018. Odotamme liikevaihdon kasvavan edellisvuoteen verrattuna ja oikaistun käyttökatteen arvioimme olevan 9–13 prosenttia liikevaihdosta.

 

Julkaistu 7.3.2018

Toimitusjohtaja Pasi Kohmo:

Vuosi 2017 oli merkittävien muutosten aikaa Silmäasemalle. Silmäasema-ketju kasvoi 19 liikkeellä ja toimintamme laajeni kansainväliseksi, kun ostimme tammikuussa virolaisen Tallinna Optika -ketjun. Lisäksi kesäkuussa listauduimme Helsingin pörssin päälistalle.

Silmäasema laajeni vuoden aikana nopeammin kuin kertaakaan historiansa aikana. Pitkän aikavälin kasvustrategian mukaisesti toimipaikkaverkostomme laajeni ja samaan aikaan vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi. Kova kasvu vaikutti osaltaan heikentävästi koko vuoden kannattavuuteen, mutta kokonaisuutena olen tyytyväinen yhtiön saavutuksiin vuonna 2017. Kuluvan vuoden alussa Silmäasema nousi laajassa kuluttajatutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi optikkoliikkeeksi, mikä on mielestäni yksi osoitus silmäasemalaisten tekemästä laadukkaasta työstä asiakkaidemme hyväksi.

Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 16,8 prosenttia 118 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia. Oikaistu käyttökate kuitenkin laski 1,6 prosenttia 11,8 miljoonaan euroon. Kannattavuutta painoivat vuosina 2016 ja 2017 hankittujen ja avattujen uusien optisen kaupan myymälöiden suuri määrä ja niiden kannattavuustason odotettua hitaampi kehitys sekä sairaalaliiketoiminnan selvästi ennakoitua heikompi viimeinen vuosineljännes. Toimintansa alussa uusien myymälöiden tulosta rasittavat muun muassa toiminnan käynnistämiseen ja vahvan markkina-aseman saavuttamiseen liittyvät kustannukset. Normaalin kannattavuustasonsa liikkeet ovat saavuttaneet keskimäärin 1–2 vuoden sisällä perustamisesta. Etenkin vuonna 2016 avattujen liikkeiden osalta kannattavuustason normalisoituminen näyttäisi tällä hetkellä olevan lähempänä kahta kuin yhtä vuotta avauksesta. Osassa liikkeistä kehitystä ovat hidastaneet muun muassa keskeneräiset infrahankkeet myymälöiden ympäristössä.

Vuoden viimeinen neljännes oli kokonaisuutena meille pettymys, vaikka Optinen kauppa ja silmäterveydenhuolto -segmenttimme kasvattikin liikevaihtoaan edelleen merkittävästi ja uusien yksiköiden kannattavuus parani. Kokonaiskannattavuuden osalta emme kuitenkaan yltäneet tavoitetasolle. Optisessa kaupassa liikevaihto ja kannattavuus vaihtelevat merkittävästi vuosineljännesten kesken sekä vuoden sisällä että suhteessa vertailukauteen riippuen Silmäaseman ja kilpailijoiden myynninedistämistoimien tehokkuudesta ja vaikutuksesta.

Silmäklinikat-segmentin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä laski edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta johtuen pääosin taittovirheleikkausten määrän laskusta. Leikkausten määrän laskulle emme ole normaalia vaihtelua lukuun ottamatta tunnistaneet mitään ilmeistä selittävää tekijää emmekä näe markkinatilanteen heikentyneen. Vuoden 2018 alussa olemme havainneet taas piristymistä taittovirheleikkauksissa.

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan lopullista esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaiksi. Lain lopullinen sisältö ja toimeenpano tulevat määrittämään, miten lakiuudistus vaikuttaa valinnanvapauden toteutumiseen kaihileikkauksissa. Me Silmäasemalla uskomme, että lisääntyvä valinnanvapaus tukee kustannustehokkaiden ja tasavertaisten silmäterveyspalveluiden kehittämistä. Lakiuudistus on meille mahdollisuus, jos se lisää yksityisellä sektorilla tehtyjä kaihileikkauksia. Taloudelliset tavoitteemme eivät kuitenkaan ole riippuvaisia tai sidottuja tähän uudistukseen.

Silmäasema haluaa jatkuvasti parantaa toimintaansa sekä tarjota uusia tuotteita ja palveluita asiakkaille entistä tuottavammin. Pystyäksemme parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan tuottavuus- ja asiakkaiden palvelutarpeisiin tulevaisuudessa, meidän pitää jatkuvasti arvioida ja kehittää omaa toimintaamme. Tänä vuonna olemme käynnistämässä yhtiön kannalta merkittävää kehitysohjelmaa, joka pitää sisällään toimintamallien muutoksia sekä tietojärjestelmien uudistuksia. Seuraavien kahden vuoden aikana tehtävät investoinnit ja uudistukset, jotka pitävät sisällään yhtiön keskeisten järjestelmien kuten kassa-, potilastieto- ja raportointijärjestelmien uudistukset, tulevat mahdollistamaan täysin uusien palvelu- ja toimintamallien lanseerauksen lähivuosien aikana.

Vuonna 2018 jatkamme työtämme Silmäaseman kasvustrategian toteuttamiseksi. Tammi-helmikuussa ketjumme on jo laajentunut kahdella uudella myymälällä Suomessa ja yhdellä Virossa, ja Oulussa toimintansa on aloittanut uusi silmäsairaala. Keskitymme edelleen viemään kannattavuuttamme kohti yhtiön taloudellisten tavoitteiden mukaista tasoa. Hyvä yleinen taloustilanne ja yksityisen kulutuksen kehitys luovat hyvän pohjan myös optiselle kaupalle vuonna 2018. Taittovirheleikkausten kysyntä on piristynyt ja kaihileikkausten kysyntää tukee niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä väestön ikääntyminen. Muun muassa näihin seikkoihin perustuen arvioimme Silmäaseman kasvun ja kehittymisen jatkuvan vuonna 2018.