Yhtiöjärjestys

Silmäasema Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimi on Silmäasema Oyj.

2 § Yhtiön kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on optisten hyödykkeiden osto, markkinointi, vähittäis- ja yritysmyynti sekä silmäterveydenhuoltoon ja silmäsairaalatoimintaan liittyvien palveluiden ja toimenpiteiden tuottaminen, myyminen ja välitys sekä näihin toimialoihin liittyvien koulutus- ja konsultointipalveluiden tuottaminen sekä muu tutkimus- ja kehitystyö. Yhtiö voi harjoittaa silmäterveydenhuoltoon ja silmäsairaalatoimintaan liittyvien koneiden, laitteiden ja tuotteiden valmistusta, maahantuontia sekä osto-, myynti- ja vuokraustoimintaa ja toimialaan liittyvään tietotekniikkaan liittyvien ratkaisujen kehitystä, ostoa, myyntiä, vuokrausta, lisensointia ja niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden tarjoamista. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa tytär- ja omistusyhtiöiden kautta. Lisäksi yhtiön toimialana on hallita ja omistaa arvopapereita, osakkeita, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta Suomessa ja ulkomailla itse tai omistamiensa yhtiöitten kautta. Yhtiön toimialana on myös tuottaa hallinto-, rahoitus- ja muita konsernipalveluita konserniyhtiöilleen, sekä antaa konserniyhtiöidensä puolesta vakuuksia ja takauksia.

4 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Varajäseniä voi olla enintään kolme (3). Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

7 § Edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Kokouskutsu ja ilmoittautuminen
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:
1. tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä
2. tilintarkastuskertomus,

päätetään:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, sekä
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valitaan:
8. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet, sekä
9. tilintarkastaja,

käsitellään:
10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.