Yhtiökokous

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Silmäaseman ylin päättävä elin. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista, kuten

  • Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
  • Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  • Vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle;
  • Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä;
  • Hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkkioistaan;
  • Tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta.

Yhtiökokouksessa voidaan myös päättää esimerkiksi

  • Osakeanneista
  • Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamista
  • Hallituksen osakeanti- ja osakkeiden takaisinostovaltuutuksesta
  • Osake- ja optio-ohjelmista

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Silmäasema ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatima asia. Päivämäärä ilmoitetaan viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä

Tarvittaessa yhtiö voi järjestää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Lisäksi osakkeenomistajilla, joilla yksin tai yhdessä on vähintään 10 % yhtiön osakkeista, on oikeus kirjallisesti vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista ilmoittamansa tietyn asian käsittelemistä varten.

Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle internetsivuilla julkaistavalla yhtiökokouskutsulla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokouskutsu sekä hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan pörssitiedotteena. Kutsu julkaistaan myös yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokouksessa ovat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä päävastuullinen tilintarkastaja. Myös hallituksen jäseneksi ehdolla olevien henkilöiden on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen esityslista, päätösesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla yhtiön verkkosivustolla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksen päätökset julkistetaan kokouksen jälkeen pörssitiedotteella. Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokousasiakirjat pidetään yhtiön internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen itse tai edustajansa tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan edustajan ja asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Kukin osake oikeuttaa omistajan yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Osakkeenomistaja voi äänestää eri tavoin osalla omistamistaan äänistä.